Plán činnosti  a aktivit klubu na rok 2013

 1. V průběhu roku 2013 uskutečnit 4 členské  schůze klubu.  V březnu  schůze výroční,  v červnu  volební, protože končí dvouleté volební období. V září budeme mít slavnostní schůzi  k 20. výročí založení klubu a v prosinci schůzi předvánoční.  Výbor se bude scházet dle potřeby.

 2. Dle stanov klubu spolupracovat s ČILCO, na jarní a podzimní zasedání     vysílat zástupce klubu. Dále plnit úkoly vyplývající z usnesení ČILCO. Zaplatit ČILCO v termínu členské příspěvky.                                                                       

3. Zasílat příspěvky do časopisu Radim a Zpravodaje ČILCO.

4. V průběhu roku uskutečnit dva jednodenní zájezdy pro členy klubu.

5. Na schůzích zajišťovat účast zástupců firem, které nám poskytují stomické pomůcky. /ConvaTec, Coloplast, Dansac, BBraun, Lipoelastic, Weland Medical a Sabrix./

6. Dle možností zajišťovat na schůzích informace a přednášky s odbornou tématikou.

7. Zajistit účast členům klubu na rekondičních pobytech ve spolupráci s jinými kluby.

8.V průběhu roku průběžně doplňovat informace na webových stránkách klubu.

9. Jako kolektivní člen organizace „Liga proti rakovině“ spolupracovat s touto organizací, informace předávat na členských schůzích.

10. Členům klubu -  jubilantům zasílat blahopřání.

11. Zapojit se do projektu ČILCO „Velké návraty“.

12. Využít školení dobrovolníků, které bude pořádat ČILCO a vyškolit další zájemce z řad členů našeho klubu.

13. Veškerou  práci v průběhu roku zaměřit minimálně na plnění úkolů vyplývajících ze stanov klubu.

14. Připravit důstojnou členskou schůzi k 20. výročí založení klubu, za účasti hostů, zástupce předsednictva ČILCO a firem, které nám poskytují stomické pomůcky. V regionálním tisku  informovat o naší činnosti a činnosti ČILCO.

Za splnění všech úkolů odpovídá výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa